Członkostwo w Związku Zawodowym Pro | Trade Union Pro
Open menu

Członkostwo w Związku Zawodowym Pro

Związek Zawodowy Pro jest jednym z największych związków zawodowych w Finlandii.

O członkostwo w Związku Zawodowym Pro możesz ubiegać się, jeśli jesteś osobą zatrudnioną w branży reprezentowanej przez Pro na stanowisku kierowniczym, specjalisty, pracownika umysłowego, na podstawie umowy o pracę lub prowadzącą działalność na własny rachunek, wykonując porównywalne obowiązki.

Pro reprezentuje następujące branże: przemysł, finanse, usługi, ICT i komunikacja oraz sektor publiczny.

Członkostwo w Pro nie ma statutowego ograniczenia wiekowego. Prawo do zabezpieczenia na wypadek utraty pracy nabywa się w wieku 17 lat.

Pro w pigułce

Pro jest największym związkiem zawodowym zrzeszającym pracowników umysłowych sektora prywatnego oraz związkiem należącym do Fińskiej Konfederacji Pracowników Umysłowych STTK.

  • Związek zrzesza 120 000 członków.
  • Zatrudnia 165 osoby (stan ze stycznia 2019 r.).
  • Negocjuje około 75 układów zbiorowych pracy.
  • W skład Związku wchodzi 330 stowarzyszeń (stan z stycznia 2019 r.).
  • Związek działa na terenie całej Finlandii.

Związek Zawodowy Pro stoi na straży interesów i praw pracowników, zarówno w ich życiu zawodowym, jak i społecznym. Związek wywiera również wpływ na politykę przemysłową i edukacyjną.

Zostań członkiem Związku

Korzyści z członkostwa w Związku Pro

Związek Pro prowadzi w imieniu swoich członków negocjacje postanowień układu zbiorowego, tj. warunków pracy, wysokości płacy minimalnej i ogólnych podwyżek wynagrodzeń. Członkostwo w Związku gwarantuje uczciwe zasady i odpowiednie wynagrodzenie.

Oferuje też ochronę przed przeprowadzanymi w dowolny sposób zawieszeniami stosunku pracy (tzw. urlopami przestojowymi) lub zwolnieniami, gdyż zasady rozwiązywania stosunków pracy określone są w postanowieniach układów zbiorowych wynegocjowanych przez Pro.

Jeśli kwestie zatrudnienia budzą wątpliwości, nie jesteś osamotniony. Związek służy doradztwem i pomocą dla swoich członków.

W większości zakładów pracy interesy członków reprezentuje przedstawiciel Związku Pro. W razie potrzeby zajmie się on Twoją sprawą. Związek oferuje również swoim członkom porady z zakresu prawa pracy, usługi prawnicze, pomoc innych specjalistów oraz usługi ośrodków regionalnych Związku Pro.

Porad z zakresu prawa pracy udziela się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:30 do 16:00 pod numerem (09) 1727 3442.

W przypadku skierowania przez Związek Pro sprawy dotyczącej stosunku pracy na drogę sądową, członek Związku nie ponosi kosztów niniejszego postępowania.

Związek promuje równość i dobrobyt

Związek Pro odgrywa ważną rolę w promowaniu dobrego samopoczucia i bezpieczeństwa swoich członków w miejscach pracy. Współpracujemy z różnymi organami rządowymi i organizacjami.

Pro działa też na rzecz przestrzegania zasad równości w życiu zawodowym. Przeprowadzamy szkolenia z zasad równości i podejmujemy starania, aby negocjowane przez nas postanowienia układów zbiorowych były neutralne wobec płci.

Równość oznacza zakaz dyskryminacji w jakiejkolwiek formie, równe wynagrodzenie za taką samą pracę, te same możliwości rozwoju zawodowego i łączenia pracy zawodowej z obowiązkami rodzicielskimi oraz zakaz niepożądanych zachowań o charakterze seksualnym.

Członkom Pro przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy, którego wysokość uzależniona jest od wysokości wynagrodzenia, co zapewnia wypłatę świadczenia wyższego od podstawowego zasiłku w okresie bezrobocia. Sprawami związanymi ze świadczeniami z tytułu utraty pracy zajmuje się Kasa dla Bezrobotnych Pro.

Kasa zapewnia również członkom Pro doradztwo i pomoc w sprawach spornych związanych ze świadczeniami z tytułu utraty pracy.

Pozostałe korzyści członkostwa

Ile kosztuje członkostwo?

W 2020 roku wysokość składki członkowskiej na rzecz Związku Pro wynosi 1,25 % kwoty wynagrodzenia brutto. Maksymalna 49 €. Składka członkowska nie jest pobierana za okres, w którym pracownik nie otrzymywał wynagrodzenia.
Składka członkowska obejmuje składkę na Kasę dla bezrobotnych oraz na rzecz organizacji związkowej.
Najwygodniejszym sposobem opłacania składek jest odprowadzanie ich bezpośrednio z wynagrodzenia przez pracodawcę. Składki członkowskie podlegają odliczeniu podatkowemu. Związek Pro przedstawia służbom skarbowym roczne zestawienie odprowadzonych składek.
Uczniowie i studenci są zwolnieni z opłacania składek. Jeśli jednak w trakcie nauki uczeń lub student osiągnie dochód, składka członkowska musi zostać opłacona.

Zostań członkiem Związku

Warunki zatrudnienia

Prawa i obowiązki pracownika w miejscu pracy określają:

  • umowa między pracownikiem a pracodawcą,
  • zakładowy układ zbiorowy,
  • branżowy układ zbiorowy,
  • prawo pracy ustanowione przez Parlament,
  • regulaminy pracy, praktyki zwyczajowe i polecenia pracodawcy.

Umowa o pracę jest indywidualna i powinna być zawarta w formie pisemnej. Praktyczny poradnik przeznaczony dla członków Związku Pro zwięźle przedstawia kwestie, o których należy pamiętać, zawierając umowę o pracę. Poradnik dostępny jest na portalu członkowskim Proplus. Na stronach portalu Proplus znajdziesz również wzór pisemnej umowy o pracę.

Przepisy prawa pracy obejmują wszystkich pracowników zatrudnionych w Finlandii. Na straży przestrzegania przepisów prawa stoją przedstawiciele Związku (mężowie zaufania) i służby ochrony pracy.

Czym jest układ zbiorowy pracy?

Układ zbiorowy pracy to dwustronne porozumienie pomiędzy związkiem zawodowym a organizacją pracodawców, regulujące obowiązujące w branży warunki pracy. Układ zbiorowy określa minimalne warunki, jakim odpowiadać ma treść stosunku pracy np. wysokość płacy minimalnej.

Układy zbiorowe mają zwykle status porozumień branżowych. Porozumienia obejmują branżę finansową, usług technologii informatycznych, budowlaną, przemysłu metalowego i telekomunikacyjną.

Postanowienia układu zbiorowego są wiążące dla członków związku zawodowego i pracodawców objętych umową podpisaną przez federację pracodawców. Takie układy mają charakter wiążący.

Dodatkowo istnieją powszechnie obowiązujące układy zbiorowe. Takie układy są wiążące również dla pracodawców niezrzeszonych i ich pracowników.

Obowiązującą regułą jest to, że umowy o pracę nie można zawierać na warunkach gorszych niż stanowią postanowienia układu zbiorowego. Układ zbiorowy pracy można uzupełnić porozumieniem zakładowym, którego korzystniejsze warunki negocjowane są przez przedstawiciela związku.

Najszerzej poruszaną tematyką w układach zbiorowych pracy są regulacje dotyczące czasu pracy np. dodatki za pracę zmianową i dni wolne od pracy. Niektóre postanowienia układów zbiorowych wybiegają w swej treści ponad regulacje ustawowe. Należą do nich np. świadczenie urlopowe oraz zasiłek chorobowy i macierzyński.

Przed rozpoczęciem nowej pracy należy sprawdzić postanowienia którego układu zbiorowego regulują pracę na danym stanowisku. W kwestiach związanych z warunkami pracy należy zwrócić się do męża zaufania. Posiada on najszerszą wiedzę z zakresu umów zbiorowych.

Szczegółowe informacje na temat działań Związku Pro na rzecz ochrony interesów pracowniczych oraz korzyści płynących z członkostwa znajdują się na stronach w j. angielskim (link do strony głównej).