Pro liikmeks olemine | Trade Union Pro
Open menu

Pro liikmeks olemine

Ametiühing Pro on üks Soome suuremaid ametiühinguid.

Oled oodatud Ametiühingu Pro liikmeks, kui oled palgatöötaja ja töötad Pro esindataval alal töötaja, teenistuja, spetsialisti või juhtivtöötajana või oled nendega samaväärne füüsilisest isikust ettevõtja.

Pro esindab järgmisi valdkondi: tööstus, rahandus, teenindus, IT ja side ning nendega seonduvad alad.

Pro liikmesusele ei ole vanuse alampiiri. Töötutoetusele saad õiguse 17-aastaselt.

Pro-st lühidalt

Pro on suurim erasektoris töötavate teenistujate ametiühing ja Toimihenkilökeskusjärjestö (Soome Teenistujate Ametiühingute Keskliidu) STTK liige.

  • 115 000 liiget.
  • 162 töötajat (2016).
  • Peab läbirääkimisi ligikaudu 60 kollektiivlepingu üle.
  • 250 allorganisatsiooni (2016).
  • Tegutsemispiirkond on kogu Soome.

Ametiühingu Pro ülesandeks on seista oma liikmete huvide ja heaolu eest nii töösuhetes kui ühiskonnas laiemalt. Ametiühing mõjutab ka majandus- ja hariduspoliitikat.

Astu liikmeks

Pro liikmeks olemise eelised

Pro peab sinu eest läbirääkimisi sinu kutseala kollektiivlepingu ehk töötingimuste, miinimumtöötasu ja üldise palgatõusu üle. Liikmeks olemine tagab sulle ausad mängureeglid ja tööle vastava palga.

Oled kaitstud meelevaldse koondamise või sundpuhkusele saatmise eest, sest Pro kollektiivlepingus on kokku lepitud, kuidas koondamise puhul tuleb toimida.

Kui sul tekib töösuhetes arusaamatusi, ei ole sa üksi. Nõustame ja aitame oma liikmeid.

Enamikus töökohtades on olemas Pro usaldusisik, kes liikmeid abistab. Kui vaja, tegeleb ta sinu probleemiga edasi. Sinu käsutuses on ka Pro tööalane nõustamine, juristid ja muud spetsialistid ning Pro piirkondlikud keskused.

Pro töösuhtenõuandla teenindab Pro liikmeid esmaspäevast reedeni kella 8.30–16 numbril (09) 1727 3442.

Kui Pro viib töösuhte alase lahkarvamuse kohtusse, on see liikmetele tasuta.

Kaitseme heaolu tööl ja võrdõiguslikkust

Pro kaitseb oma liikmete heaolu tööl ja töökohtade turvalisust. Teeme koostööd paljude ametkondade ja organisatsioonidega.

Samuti seisab Pro võrdõiguslikkuse eest töösuhetes. Pakume võrdõiguslikkuse alast koolitust ja hoolitseme selle eest, et meie sõlmitud kollektiivlepingud oleksid sooneutraalsed.

Võrdõiguslikkus tähendab igasuguse diskrimineerimise puudumist, samasuguse töö eest sama palka, võrdõiguslikku karjääri edendamist, kõigile samasuguseid võimalusi töö ja lapsevanema kohustuste ühendamiseks ning seksuaalse ahistamise puudumist.

Pro liikmetele on ette nähtud ka sissetulekust sõltuv töötutoetus, mis võimaldab töötuks olemise ajal saada põhitoetusest suuremat hüvitist. Töötutoetuse küsimustega tegeleb Työttömyyskassa Pro (Töötukassa Pro).

Pro liikmena saad ka nõustamist ja abi töötutoetust puudutavate kaebustega seoses.

Muud liikmetele mõeldud soodustused

Kui palju liikmeks olemine maksab?

2020 aastal on Ametiühingu Pro liikmemaks 1,25 protsenti tulumaksustamisele kuuluvast töötasust. Liikmemaks on kõige rohkem 49 eurot kuus. Sellel ajal, kui sa palka ei saa, ei pea sa ka liikmemaksu maksma.

Liikmemaks sisaldab Töötukassa Pro ja sinu ametiühingu liikmemaksu.

Kõige lihtsam liikmemaksu maksmise viis on see, kui tööandja arvestab selle ise otse palgast maha. Liikmemaks annab õiguse maksusoodustustele. Pro edastab igal aastal andmed liikmemaksude tasumise kohta otse maksuhaldurile.

Õpilaste liikmeksolek on maksuvaba. Kui õpilaseks olemise ajal saadakse palgatulu, makstakse sellelt tavapärast liikmemaksu.

Astu liikmeks

Töötingimused

Palgasaaja õigused ja kohustused tööl ja töökohas määrab kindlaks

  • töötaja ja tööandja vaheline tööleping;
  • ettevõtte- või töökohapõhine tööleping;
  • erialakohane tööleping;
  • parlamendi (Eduskunna) kehtestatud tööseadusandlus;
  • töökoha töökord, väljakujunenud käitumistavad ja tööandja korraldused.

Tööleping sõlmitakse iga inimesega eraldi ja see tuleks alati vormistada kirjalikult. Ametiühingu Pro liikmetele mõeldud „Töösuhete alased juhised“ tutvustavad lühidalt asju, mida töölepingut sõlmides on kasulik meeles pidada. Juhis on kättesaadav Proplusi liikmetele mõeldud teenuste alt. Proplusist leiad ka kirjaliku töölepingu näidisvormi.

Tööga seotud seadused hõlmavad kõiki Soome palgasaajaid. Seaduste täitmist jälgivad usaldusisikud ja töökaitsevolinikud.

Mis on kollektiivleping?

Kollektiivleping on ametiühingu ja tööandjate liidu vaheline kokkulepe kutsealal järgitavate töötingimuste kohta. Kollektiivlepingus määratakse kindlaks miinimumtingimused, nagu näiteks töötasu alammäärad.

Kollektiivlepingud on tavaliselt kutsealakohased. Need hõlmavad näiteks rahandusvaldkonna, IT teenuste, ehitusala, metallitööstuse või telekommunikatsiooni valdkonna töötajate töötingimusi.

Kollektiivleping on siduv lepingu sõlminud ametiühingu liikmete ja nende tööandjate jaoks, kes kuuluvad lepingule alla kirjutanud tööandjate liitu. Sellised lepingud on siduvad nendega ühinenud liitude liikmete jaoks (normaalisitova työehtosopimus).

Lisaks sellele on olemas ka üldiselt siduvad kollektiivlepingud (yleissitova työehtosopimus). Need on kohustuslikud ka selliste tööandjate ja nende töötajate suhtes, kes ei ole ühegi liiduga ühinenud.

Põhimõtteks on, et kollektiivlepingus ei tohi kokku leppida seaduses sätestatust halvemates tingimustes. Kollektiivlepingut võib muuta kohaliku lepinguga, mille üle peab läbirääkimisi usaldusisik.

Enamik töölepingu sätetest käsitleb tööaega, näiteks vahetustega töö hüvitamist ja vabu päevi. Kollektiivlepingus võib olla ka korraldusi, mida seadused ei käsitle. Need on näiteks puhkusetasu või haiguse ja emapuhkuse ajal makstav palk.

Kui asud tööle uuel töökohal, uuri kõigepealt järele, millist kollektiivlepingut sinu tegevusalal järgitakse. Sind ennast puudutavatest töötingimustest tuleks rääkida usaldusisikuga. Tema teab lepingutest kõige rohkem.

Sellest, kuidas Pro oma liikmete huvisid kaitseb ja millised on liikmetele kehtivad soodustused, saab täpsemalt lugeda ingliskeelselt lehelt.